MISSIE


Kompas vzw en haar medewerkers wensen gepaste en persoonsgerichte zorg aan te bieden aan personen en hun context die problemen ervaren door het misbruik van middelen en/of verslavend gedrag vertonen. De zorg is gebaseerd op het kader van herstelgericht werken, met principes als subsidiariteit, diversiteit en emancipatorisch werken. 


BASISBEGRIPPEN

Diversiteit 

Kompas vzw heeft tot doel om op drie verschillende vlakken rond diversiteit te werken. 

(1) Er is binnen de vzw een gevarieerd zorgaanbod. Verslaving is een complex probleem en het aanbod dient dan ook divers te zijn. Om de flexibiliteit binnen het aanbod te verhogen wordt dit in zorgprogramma's georganiseerd. 

(2) Het aanbod richt zich tot een breed doelpubliek van druggebruikers die respect hebben voor de organisatie, personeel, andere cliënten en omgeving. 

(3) Tenslotte wordt ook op vlak van personeel diversiteit nagestreefd om zo maximale competentie te genereren. Jongere en oudere werknemers, mannen en vrouwen, ervaringsdeskundigen en personen met een specifieke opleiding vullen elkaar aan qua deskundigheid, waarmee we tevens trachten zoveel mogelijk een weerspiegeling van de maatschappij te zijn. 

Het zorgaanbod

De hoofddoelstelling is ondersteuning, begeleiding en behandeling van cliënten en hun context. Wij bieden programma's aan die de misbruik- en verslavingsdynamieken primair aanpakken. Binnen dit continuüm tussen ondersteuning en herstel streven we naar een verbetering op alle levensdomeinen met als doel het behalen van een maximale levenskwaliteit. Naast het hoofdaanbod is er ruimte voor verschillende nevenactiviteiten zoals coaching, advies en consult. 

Middelen, gedrag en misbruik 

Kompas vzw richt zich tot mensen die problemen ervaren door het misbruik van middelen en al dan niet een afhankelijkheidsproblematiek ontwikkelen. Onder misbruik wordt probleemgebruik en verslaving gezien. De persoon verliest de controle op inname van middelen, niettegenstaande zich nadelen manifesteren op één of meerdere leefgebieden. Er wordt tevens rekening gehouden met bijkomende gedragsverslavingen (vb.: game-verslaving). 

Gepaste zorg / subsidiariteit 

In dialoog met de cliënt en zijn context wordt een passend zorgtraject gezocht. De cliënt, zijn context en de hulpverlener gaan samen de mogelijkheden bepalen. Het aanbod moet zoveel mogelijk op maat van de cliënt zijn. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk meerwaarde voor de cliënt met de minst ingrijpende zorg die de mogelijkheid creëert om te komen tot het hoogst haalbare niveau van welzijn op verschillende levensgebieden. Bij de bepaling van het minst ingrijpende zorgprogramma dient men rekening te houden met de ernst van de problematiek, competenties, doelstellingen en het tempo van de cliënt. 

Emancipatorisch werken 

Het emancipatorisch werken behoort tot het kader van het herstelgericht werken en steunt op het geloof in de menselijke verantwoordelijkheidszin en de vaardigheden om zelf beslissingen te nemen. We begeleiden de cliënt in zijn denkproces vertrekkende vanuit zijn eigen hulpbronnen. Op deze manier verhoogt de draagkracht en het zelfwaardegevoel van de cliënt.